Gebruiksvoorwaarden - Your Talent Group

Algemeen

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door Your Talent Group, mede namens haar moedermaatschappij De Carrièrebus B.V. (hierna: 'Your Talent Group'). Your Talent Group Group bv is statutair gevestigd te Zaandam en houdt kantoor te Zaandam aan de Ebbehout 1. Your Talent Group is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34295101.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. Your Talent Group behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de Gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Your Talent Group of haar licentiegevers. Your Talent Group verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Your Talent Group via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Your Talent Group, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken.

Inhoud

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Your Talent Group er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Your Talent Group instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Your Talent Group sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van Your Talent Group.

Your Talent Group is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Your Talent Group zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Your Talent Group is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Persoonsgegevens

Your Talent Group gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Het opgeven van jouw persoonsgegevens ten behoeve van onder meer sollicitaties en andere HR-dienstverlening, is zowel voor jou als voor Your Talent Group geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht Your Talent Group niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of voor andere diensten je gegevens opgegeven, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in onze HR-dienstverlening en/of (ander) werk en dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het updaten/aanvullen van je profiel.

Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy statement.

Diversen

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die Your Talent Group, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt Your Talent Group zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Your Talent Group of derden.